De dorpsraad in beweging

Algemene informatie 0 No Comments

De dorpsraad is evenals de meesten van u op vakantie geweest en daarna weer fris van start gegaan. Op de website van de gemeente, www.bernheze.org, hebben we kennis genomen van het nieuwe college van B&W gepubliceerde bestuursakkoord. Dit document geeft een mooie inkijk in de nieuwe bestuursplannen waarbij de burgerparticipatie een steeds belangrijkere rol krijgt. De dorpsraad is dan ook trots dat zij in voorgaande periode bij heeft kunnen dragen om de nota burgerparticipatie tot stand te brengen. Een aantal van de daarin door de gemeenteraad goedgekeurde voornemens worden in deze bestuursnota
gebruikt om steeds meer burgermeningen te betrekken bij het bepalen van het toekomstig beleid.

Verder wordt steeds duidelijker dat de regionale samenwerking tussen de diverse gemeenten in Noord-Oost Brabant meer en meer onderlinge verbanden oproept. Denk hierbij aan de Regionale politie, Agrifood Capital en de As 50 voor de economische groei, Optimisd als sociale dienstverlener en de nieuwe werkbedrijven die de rol van sociale werkplaatsen en arbeidsbemiddeling in gaan vullen. Onze gemeente participeert daarin en moet daarvoor de nodige aandacht besteden. Ook lezen we dat de gemeente nieuwe extra taken toebedeeld krijgt. Dit betreft met name het coördineren van de maatschappelijke ondersteuning van jeugd en ouderen, waarbij de in 2015 in te voeren Participatiewet veel extra inspanning vraagt om de complete verandering van de regelgeving voor sociale minima toe te passen. Al met al meer werk maar geen extra middelen, waarbij meer gevraagd wordt van onze vrijwilligers. Het gevolg is dat de burger aangesproken wordt op zelfredzaamheid en gevraagd wordt om meer op te komen voor het bewaken van de leefbaarheid in zijn eigen woonomgeving. Met beide ontwikkelingen wordt Nistelrode aangesproken om beter voor zijn eigen belangen op te komen en er voor te zorgen dat onze cultuur en leefbaarheid bewaakt blijven. Zoals
gezegd vraagt dit meer betrokkenheid van onze inwoners. De dorpsraad heeft daar gedurende de afgelopen 3 jaar een goede basis voor gelegd. De opgebouwde relatie met het nieuwe college komt tegemoet aan de daarvoor opgeschreven wensen in het bestuursakkoord. Inmiddels komen steeds meer onderwerpen hiervoor in beeld, waarvan de meest belangrijke zijn:

Snelfietspad: Hoe gaat het snelfietspad tussen Oss en Uden/Veghel zijn weg vinden door Nistelrode?
Verkeer: Wat doen we aan de verkeersoverlast Laar/Weijen Hoe wordt invulling gegeven aan de verkeersveiligheidsvoorzieningen rond de kerk
Zorgplatform: Hoe gaan we verder met het zorgplatform met een voorgenomen pilot aanpak voor de 55+ groep
Woningbouw: Hoe geven we invulling aan de vraag naar woningbouw voor onze ouderen en jongeren
Maashorst: Wat kan Nistelrode betekenen voor het toerisme en recreatie rond de Maashorst
Glasvezel: Wie komt er op voor de glasvezel belangen in Nistelrode en hoe informeren we onze inwoners over de meerwaarde.

Om al deze belangen te ondersteunen is de dorpsraad op zoek naar medebestuurders die zich in willen zetten om hun bijdrage te leveren bij het verwoorden, opstellen en verdedigen van onze lokale belangen. Door deze voldoende duidelijk onder de aandacht te brengen bij de lokale en regionale bestuurders maken we meer aanspraak op de beperkte beschikbare middelen voor de uitvoering en voorkomen we dat deze aan ons dorp voorbij gaan. Vind jij je directe leefbaarheid van belang maak dan wat ruimte in je agenda en meld je aan met je contactgegevens via ons contactformulier. Wij nodigen je dan graag uit om jouw interesse in te passen in een van onze activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *