INSPREEKNOTITIE COMMISSIEVERGADERING B&S

DE MAASHORST 0 No Comments

Bijeenkomst                : Commissie vergadering  op 07-10-2019

Agenda onderwerp     : Nieuwe besturing voor de samenwerking in de Maashorst,

Projectgroep               : De Maashorstburgers als project van de Dorpsraad.

PROJECTGROEP ACHTERGROND:

De projectgroep Maashorstburgers bestaat uit een 10 tal  bij de Maashorst betrokken inwoners die zich sinds begin 2017 verenigd hebben om een klankbord te vormen rond de ontwikkelingen van de Maashorst als geliefd natuurgebied. Alle leden gebruiken hun eigen netwerk om de brede opinievorming bij de inwoners over de voortgaande veranderingen in de Maashorst te delen en  deze vervolgens tijdens de regelmatige Maashorstburgers bijeenkomsten te bespreken. Een verdere verdieping van bepaalde onderwerpen leidt tot gezamenlijk gedragen standpunten. De voorzitter, die lid is van de  Maashorst gebruikersraad, behandelt deze onderwerpen in de gebruikersraad waarvan de reacties weer teruggekoppeld worden naar de achterban. Op die wijze vertegenwoordigt deze projectgroep de belangen van de lokale gebruikers en in het bijzonder de ongeorganiseerde gebruikers. Sinds de oprichting van de gebruikersraad heeft deze samenwerking reeds een aantal aandachtspunten ingebracht..

REACTIE OP HET RAADSVOORSTEL:

De ervaringen rond de gebruikersraad vanaf de eerste bijeenkomst leren ons dat de bestaande governance minder direct en effectief is. Dit biedt de  samenwerkende derden partijen, zoals bv Ark, soms te veel ruimte waarmee hun eigen belangen de Maashorstbelangen overstijgen en de omgeving afkeurend reageert. Verder is er een behoefte voor meer duidelijkheid vooraf over geplande inrichtingsveranderingen en het beleid daar achter. Onze betrokkenheid bij de uitwerking van de geplande nieuwe governance, zoals behandeld in de nota van dhr. Harry van de Burgt, is voor ons herkenbaar en bemoedigend. Wel is het tot op heden een theoretische model waarvan de daadkracht sterk afhankelijk is van de uitvoerders De laatst gepubliceerde perikelen over de mogelijke samenwerking van de 4 gemeenten versterken die onzekerheid. De afzegging van de laatst geplande gebruikersraad bijeenkomst zonder duidelijke opgaaf van reden roept bij de community de nodige onzekerheid op. Deze radiostilte verstoort de opgaande lijn van het onderlinge vertrouwen dat binnen de gebruikersraad groeit en doet afbreuk aan de voortgang van de met zorg gekozen agenda onderwerpen. Onze ervaring met de bestaande medewerkers(sters)  kent een aantal zorgen die we graag met jullie delen om de praktische inrichting van de nieuwe governance verder vorm te geven. Ondanks dat het in hoofdzaak toepassingservaringen zijn is het aan de commissie om deze te vertalen naar daarbij passende richtlijnen om de voortgang te bespoedigen en te monitoren.

  1. Inrichtingsactiviteiten hebben een raakvlak met zowel beleid als uitvoeringszaken waarbij het Maashorst bestuur geen ruimte biedt om beleidszaken bespreekbaar te maken.
  2. De natuurbelanggroepen overheersen de recreatie behartigers en creëren daarmee een onbalans in het manifest vastgelegde evenwicht tussen natuur en recreatie.
  3. Ongeorganiseerde recreanten uit de omringende kernen zijn onevenwichtig vertegenwoordigd. Als voorbeeld kent Heesch, Zeeland en Schaijk geen vertegenwoordigde achterban.
  4. Door het ontbreken van een duidelijk lidmaatschapsprofiel voor de leden van de gebruikersraad kunnen leden op persoonlijke titel aansluiten en hebben geen achterban om de brede community te vertegenwoordigen.
  5. De vertaling van de richtlijnen vanuit Manifest, IBEB en Tussenevaluatie naar uitvoering geven een beeld van subjectiviteit waardoor onnodige discussie de voortgang vertraagt.
  6. Voortschrijdend inzicht rond enerzijds de laatste klimaat en milieu ontwikkelingen en anderzijds de praktijkervaringen .met recent in bedrijf genomen inrichtingsveranderingen vragen om een nieuwe evaluatie van de richtlijnen en kaders genoemd in voorgaande opmerking.
  7. Regionale VVV PR activiteiten worden minder effectief door de steeds toenemende negatieve ervaringen met de grote grazers waardoor steeds meer recreanten het gebied gaan mijden
  8. Ervaren incidenten met de grote grazers worden niet of onjuist in de publiciteit gebracht met afbreuk van vertrouwen als gevolg.
  9. Maashorst bestuur betrekt zich niet bij de overwegingen voor nieuwe bestemmingen binnen de kern of schil. Betrokken gemeente kan daardoor besluiten in strijd met de vastgelegde bestemming in het Maashorstgebied en verstoort daarmee de gezamenlijke belangen.
  10. Gestelde voorwaarden voor de aankoop van landbouwgronden en de daarvoor aangewezen onderhandelaar bieden geen match met de betreffende boeren en de marktposities van de beoogde percelen.

De gestelde ambities van de 4 gemeenten richten zich sterk op recreatie en ook Bernheze meldt daarbij de belangen van de economische waarde die de Maashorst kan toevoegen aan de omringende kernen . Met name Nistelrode met zijn meest gunstige ligging dicht bij de Maashorstkern ontbeert zover een toegangspoort bestemming tot het gebied. Een verlengde Noorderbaan met een toerit en parkeerplaats, die eenvoudig aansluit op het fietspadennetwerk,  ten oosten van de A50 versterkt de economische waarde van de recreatie mogelijkheden in het centrum van Nistelrode. Een goede reden om als gemeente Bernheze bij het nieuwe bestuur daar aandacht voor te vragen.

Tot slot hebben de Maashorstburgers serieus tijd besteed aan de alternatieve mogelijkheden voor een meer veilige begrazing. Bijgaande bijlage HET MAASHORST BELEID IN PERSPECTIEF VAN DE FUNCTIONALITEIT geeft daarin ruim inzicht in mogelijkheden om de nu aanwezige grote grazers te scheiden van de recreatieve ruimte. Door het recreatie gebied  te laten begrazen met b.v. het veilig toegankelijk Drents heidekoetje doet dan nauwelijks afbreuk aan beoogde procesnatuur.

Wij danken u voor de aandacht en kijken uit naar jullie verder beleid.

Arie Kemps.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *