Het zorgplatform

Zorgplatform 1 1 Comment

Nadat de initiatiefnemers van het zorgplatform medio juli 2013 hun oriënterende bijeenkomst gehouden hebben heeft men een overzicht gemaakt van de meest belangrijke dienstverleners voor zorg en welzijn die in Nistelrode beschikbaar zijn. Dit betreft zowel de professionele instellingen als de vrijwilligersorganisaties inclusief de huisartsenpraktijk. Dit overzicht toont de specifieke dienstverlening per organisatie en geeft een totaal beeld van meer dan 20 verschillende dienstverleners die veel overeenkomende diensten verlenen. Door dit grote aantal is het voor onze zorgvragers niet altijd even eenvoudig om de best passende organisatie aan te spreken. Om hiervoor en op andere door de transities veroorzaakte veranderingen een antwoord te vinden is het zorgplatform inmiddels met een aantal belangstellende inwoners uitgebreid. Hieruit is een projectgroep gevormd, die door drs. L.H.A. Arnts van Zorgbelang Brabant uit Tilburg professioneel begeleid wordt.
Deze projectgroep is op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe wil de Nistelrodenaar oud worden en welke voorzieningen zijn daarvoor nodig?’ De projectgroep is hiervoor op zoek naar een zo breed mogelijk gedragen antwoord en vraagt daarom alle inwoners van Nistelrode om zich aan te melden met vermelding van hun contactgegevens op info@dorpsraadnistelrode.nl. Graag betrekken wij u dan bij het uitwerken van onze verdere lokale activiteiten.

Deze mogelijk eenvoudig klinkende vraagstelling is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Op de eerste plaats staat de gemiddelde jongere volwassen inwoner, die voor meer dan 90% zelfredzaam is, daar niet bij stil en op de 2de verwend door de in het verleden opgebouwde aanspreekmogelijkheden voor een brede dienstverlening van onze verzorgingsstaat. Vanwege de voorgenomen afbouw van deze verzorgingsstaat is het van het grootste belang om een duidelijk antwoord op deze vraag te bepalen. Een duidelijke formulering van de benodigde nieuwe voorzieningen en de wijze waarop de lokale leefgemeenschap (combinatie jong en oud) hiervan gebruik kan en wil maken geeft deze projectgroep zicht op hetgeen hiervoor georganiseerd moet worden.

Omdat de nu bestaande verzorgingsstaat een grote diversiteit van diensten betreft heeft de projectgroep in eerste instantie besloten een keuze te maken voor de meest belangrijke groep. Om die te bepalen heeft men naar alle inwoners gekeken en op basis van bekende gegevens van beschikbare CIZ indicaties (zorgindicaties op basis van persoonskenmerken) is vastgesteld dat de grootste en meest kritische groep gevormd wordt door de zorgbehoevende ouderen (55+). Daarom is besloten om het antwoord op deze vraag in eerste instantie toe te spitsen op deze groep en met hen in contact te gaan om hun antwoord op deze vraag vast te stellen.

Om de ouderen deze vraag zo duidelijk mogelijk te laten beantwoorden verplaatst de vraagsteller zich zo goed mogelijk in de rol van de ouderen en bespreekt daarbij de meest voorkomende leefbaarheidproblemen. Hierbij komen zaken aan de orde zoals:

 • beperkte mobiliteit en conditie
 • eenzaamheid of sociale cohesie
 • woonvoorzieningen
 • maatschappelijke betrokkenheid met prestatie op maat
 • gebrek aan inkomen
 • afhankelijkheid
 • drempelvrees voor proactief meedoen
 • gezondheidsproblemen
 • gemis aan eigen regie.

Ondanks de geestelijke en lichamelijke achteruitgang bij het ouder worden is het gevoel van eigen keuze een van de belangrijkste versterkers van het welzijnsgevoel. Samen met deskundigen bereidt deze projectgroep een goede gesprekstechniek voor om vruchtbare persoonlijke interviews met ouderen aan te gaan. Met het daaruit voortkomende wensenlijstje gaat de projectgroep aan de slag om deze wensen te vertalen in daarbij passende voorzieningen die door de gezamenlijke inspanningen van de overheid en de haalbare ondersteuning van de inwoners ( onderlinge solidariteit en zelfredzaamheid) binnen onze kern gerealiseerd kunnen worden. De gemeente heeft daarbij een sterk regulerende rol en zal daarbij samen met de uitvoerende instellingen en gezondheidsdiensten hiervoor een infrastructuur opbouwen. Omdat hierbij uitgegaan wordt van een beperkt overheidsbudget worden de inwoners gevraagd om maximaal bij te dragen in het beperken van de overheidskosten. Hiervoor wordt aanspraak gemaakt op een inkomsten en vermogensafhankelijke bijdrage van de zorgvrager en zijn zelfredzaamheid. Ook zal hierbij de onderlinge solidariteit binnen achtereenvolgens het gezin, familie en buurt gevraagd worden om middels het uitvoeren van eenvoudige ondersteuning de extra hulp van buiten te beperken tot gespecialiseerde professionele hulp.

Buiten de juiste interviewtechniek is het erg belangrijk om de ouderen zo goed mogelijk te benaderen via tussenpersonen die bij hun bekend zijn en hun vertrouwen genieten. Hiervoor wil de projectgroep hun netwerk verbreden met de in Nistelrode bestaande organisaties en verenigingen waarbij deze ouderen aangesloten zijn. Hierbij denken wij aan organisaties zoals:

 • ouderen adviseurs
 • de lokale Zonnebloem
 • KBO en KVO
 • activiteiten verenigingen voor ouderen
 • de mantelzorg
 • buurtverenigingen
 • en anderen.

Het begrip, ons kent ons, zal hierbij positief bijdragen om de informatie uit deze interviews zo compleet en duidelijk mogelijk te krijgen. Verder is het zorgplatform in overleg met vergelijkbare initiatieven binnen de andere kernen van Bernheze en is er in mei ’14 een gezamenlijke bijeenkomst met het nieuwe college van B&W gepland. Tijdens deze bijeenkomst worden o.a. de wederzijdse visies over de gevolgen van de 3 transities met elkaar gedeeld om vervolgens te onderzoeken hoe de samenwerking tussen vrijwilligers en specialisten onze goede toekomstige leefbaarheid kan garanderen. Omdat het zorgplatform hierin slechts een adviserende rol heeft is de beïnvloeding van de besluitvorming sterk afhankelijk van het brede draagvlak van onze inwoners. Om hiervoor zoveel mogelijk inwoners te betrekken vragen wij hierbij hun E-mail adressen waarmee wij hen verdere info kunnen verstrekken en tevens hun mening kunnen vragen over het nog uit te werken advies. Is uw toekomstige leefbaarheid ook uw zorg meldt u dan aan met vermelding van uw contactgegevens op  info@dorpsraadnistelrode.nl en wij betrekken u bij het uitwerken van ons definitief advies.


 1. M PITTENS - mei 23, 2014

  Oud worden met goede zorg=zorg voor voldoende zorg woningen

  en goede zorg voor persoonlijke verzorging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *