REACTIE OP INSPREEKNOTITIE COMMISSIEVERGADERING B&S

DE MAASHORST 1 1 Comment

Bijeenkomst:                   Commissie vergadering  op 07-10-2019

Agenda onderwerp:       Nieuwe besturing voor de samenwerking in de Maashorst,

Projectgroep:                   De Maashorstburgers als project van de Dorpsraad.

INLEIDING:

Omdat de door de voorzitster gevolgde procedure de insprekers niet in de gelegenheid stelden om op het eind van de behandeling van het onderwerp de insprekers een laatste reactie te geven hierbij onze reactie op schrift

REACTIE:

Aanvullend op de inhoud van mijn inspreeknotitie heb ik met veel belangstelling geluisterd naar hetgeen ingebracht is door de betrokken politieke partijen en hoe de wethouder hierop reageerde.

In het algemeen horen we een draagvlak voor een eenduidig bestuur met de een loket functie voor alle gebruikers. De dorpsraad als actief lid van de gebruikersraad heeft in de diverse contacten met de kwartiermaker, de hr. Hariie vd Burgt, deze  uitgangspunten mede omarmd bij  het ontwikkelen van het nu voorliggende besturingsmodel. Dit model gaat uit van een ruim mandaat van het Maashorst Bestuur aan de het Maashorst Team. Hierbij gaat men uit van een breed draagvlak van de Community voor de het te kiezen beleid en uitvoering.

Uitgaande van de afbeelding van de nieuwe organisatiemodel zoals op pagina 2 van het raadsvoorstel het volgende:

Zover is nog helemaal niet duidelijk hoe de taken zoals:

 • De controlerende functie van de gemeente raden
 • Breed draagvlak en betrokkenheid van de community
 • Hoe de samensmelting van advies en gebruikersraad te vormen

daarbij procesmatig geregeld worden en hoe men moet voorkomen dat de beleidszaken teveel van bovenaf uitgerold worden. Ook is hier van groot belang welke taken het Maashorst Bestuur zichzelf  aanmeet en hoe zij daarbij kaders voor het Maashorst Team leidend en controleerbaar maken. De door de wethouder genoemde oploop- bijeenkomst, die in het Oventje plaats vondt, heeft de vraag hoe taken te verdelen tussen het Maashorst bestuur en het Maashorst team aan de orde gesteld maar deze is helaas niet verder met de achterban besproken. Onze contacten met BRT leden zoals de heren Hans Verreijken en Franco van Lankvelt, waarmee we recent 2 uur in de Maashorst gefietst hebben, geven duidelijk weer dat zij hiervoor een afwachtende houding aannemen zoals de heer Peter van Boekel dat ook deed in het beantwoorden van de vragen tijdens de vergadering gisteren.

Mijn contacten met leden van de Maashorst in uitvoering geven zicht op voor de toekomst onzekere medewerksters en een manager, de heer Bart van Dijk, die aangeeft niet beschikbaar te zijn op belangrijke bijeenkomsten als het openen van het Ecoduct afgelopen vrijdag en het open goed bezochte debat zondagmiddag in Uden. Het zijn juist deze bijeenkomsten die een goed zicht geven op de wijze waarop de community wensen leven en die vlg’s het nieuwe besturingsmodel serieus genomen moeten worden.

De vergadering van gisteren geeft aan dat er  zover  nog niets bepaald is over:

 • De manier waarop de raad hun verantwoordelijkheid als controleur kan uitvoeren,
 • De wijze waarop de community hierbij op een evenwichtige manier breed betrokken wordt.

Het onbeantwoord laten van vele vragen door de wethouder geeft een bevestiging van het standpunt van de andere hierboven voornoemde leden van het Maashorstbestuur. Het Maashorst Team onder leiding van Bart van Dijk, als recent aangestelde manager van dat team, staat hier voor een aantal speciale inrichtingstaken die uitgevoerd moet worden en de nodige capaciteit en deskundigheid van het Maashorst Team vragen. .

Het rapport van de kwartier maker, de heer Harrie van de Burgt die slechts 18 uur per week aan deze taak besteedt, beschrijft het aantal beschikbare fte’s binnen het Maashorst team dat staat voor de brede taakstelling die o.a. bestaat uit:

 • De reeds bestaande taken zoals het faciliteren van de gebruikers en adviesraad
 • Het uitwerken van de uit deze bijeenkomsten besloten taakstelling zoals bv het inrichten van de hondenlosloopgebieden
 • Het coördineren van de beheerstaken
 • Contacten met de stichting educatie Maashorst, Freenature, VVV Brabant Noordoost
 • De communicatie met de community waaronder de website allemaalmaashorst.nl
 • Het onderhouden van de contacten met o;a. Staatsbosbeheer die nu de taak van Ark overneemt
 • Het samen met de community en eigenaars ontwikkelen van de processtructuur die het voornoemde nog ontbrekende antwoord op de HOE vraag voor de 2 nog ontbrekende aandachtsgebieden geeft.

Met name de laatste taak vraagt een speciale aanpak en deskundigheid die met de beperkte fte’s zeker niet binnen het gestelde tijdspad te realiseren is. Verder zijn dit zaken die met en niet boven betrokken partijen ontwikkeld  moeten worden. Mijn ervaring met het ontwikkelen van dit soort processen vraagt een projectteam waarbij alle betrokken partijen zich op een gelijkwaardige en transparante manier inzetten voor een gezamenlijke oplossing. De burgerparticipatieladder van de Ombudsman biedt een goed voorbeeld als mogelijk model voor de aanpak.

Tot zover zijn we tot verdere uitleg en inzet bereid en wensen de raad veel wijsheid in de verdere aanpak.

Arie Kemps

Voorzitter

Bijeenkomst:                   Commissie vergadering  op 07-10-2019 Agenda onderwerp:       Nieuwe besturing voor de samenwerking in de Maashorst, Projectgroep:                   De Maashorstburgers als project van de Dorpsraad. INLEIDING: Omdat de door de voorzitster gevolgde procedure de insprekers niet in de gelegenheid stelden om op het eind van de behandeling van […]

Read More

INSPREEKNOTITIE COMMISSIEVERGADERING B&S

DE MAASHORST 0 No Comments

Bijeenkomst                : Commissie vergadering  op 07-10-2019

Agenda onderwerp     : Nieuwe besturing voor de samenwerking in de Maashorst,

Projectgroep               : De Maashorstburgers als project van de Dorpsraad.

PROJECTGROEP ACHTERGROND:

De projectgroep Maashorstburgers bestaat uit een 10 tal  bij de Maashorst betrokken inwoners die zich sinds begin 2017 verenigd hebben om een klankbord te vormen rond de ontwikkelingen van de Maashorst als geliefd natuurgebied. Alle leden gebruiken hun eigen netwerk om de brede opinievorming bij de inwoners over de voortgaande veranderingen in de Maashorst te delen en  deze vervolgens tijdens de regelmatige Maashorstburgers bijeenkomsten te bespreken. Een verdere verdieping van bepaalde onderwerpen leidt tot gezamenlijk gedragen standpunten. De voorzitter, die lid is van de  Maashorst gebruikersraad, behandelt deze onderwerpen in de gebruikersraad waarvan de reacties weer teruggekoppeld worden naar de achterban. Op die wijze vertegenwoordigt deze projectgroep de belangen van de lokale gebruikers en in het bijzonder de ongeorganiseerde gebruikers. Sinds de oprichting van de gebruikersraad heeft deze samenwerking reeds een aantal aandachtspunten ingebracht..

REACTIE OP HET RAADSVOORSTEL:

De ervaringen rond de gebruikersraad vanaf de eerste bijeenkomst leren ons dat de bestaande governance minder direct en effectief is. Dit biedt de  samenwerkende derden partijen, zoals bv Ark, soms te veel ruimte waarmee hun eigen belangen de Maashorstbelangen overstijgen en de omgeving afkeurend reageert. Verder is er een behoefte voor meer duidelijkheid vooraf over geplande inrichtingsveranderingen en het beleid daar achter. Onze betrokkenheid bij de uitwerking van de geplande nieuwe governance, zoals behandeld in de nota van dhr. Harry van de Burgt, is voor ons herkenbaar en bemoedigend. Wel is het tot op heden een theoretische model waarvan de daadkracht sterk afhankelijk is van de uitvoerders De laatst gepubliceerde perikelen over de mogelijke samenwerking van de 4 gemeenten versterken die onzekerheid. De afzegging van de laatst geplande gebruikersraad bijeenkomst zonder duidelijke opgaaf van reden roept bij de community de nodige onzekerheid op. Deze radiostilte verstoort de opgaande lijn van het onderlinge vertrouwen dat binnen de gebruikersraad groeit en doet afbreuk aan de voortgang van de met zorg gekozen agenda onderwerpen. Onze ervaring met de bestaande medewerkers(sters)  kent een aantal zorgen die we graag met jullie delen om de praktische inrichting van de nieuwe governance verder vorm te geven. Ondanks dat het in hoofdzaak toepassingservaringen zijn is het aan de commissie om deze te vertalen naar daarbij passende richtlijnen om de voortgang te bespoedigen en te monitoren.

 1. Inrichtingsactiviteiten hebben een raakvlak met zowel beleid als uitvoeringszaken waarbij het Maashorst bestuur geen ruimte biedt om beleidszaken bespreekbaar te maken.
 2. De natuurbelanggroepen overheersen de recreatie behartigers en creëren daarmee een onbalans in het manifest vastgelegde evenwicht tussen natuur en recreatie.
 3. Ongeorganiseerde recreanten uit de omringende kernen zijn onevenwichtig vertegenwoordigd. Als voorbeeld kent Heesch, Zeeland en Schaijk geen vertegenwoordigde achterban.
 4. Door het ontbreken van een duidelijk lidmaatschapsprofiel voor de leden van de gebruikersraad kunnen leden op persoonlijke titel aansluiten en hebben geen achterban om de brede community te vertegenwoordigen.
 5. De vertaling van de richtlijnen vanuit Manifest, IBEB en Tussenevaluatie naar uitvoering geven een beeld van subjectiviteit waardoor onnodige discussie de voortgang vertraagt.
 6. Voortschrijdend inzicht rond enerzijds de laatste klimaat en milieu ontwikkelingen en anderzijds de praktijkervaringen .met recent in bedrijf genomen inrichtingsveranderingen vragen om een nieuwe evaluatie van de richtlijnen en kaders genoemd in voorgaande opmerking.
 7. Regionale VVV PR activiteiten worden minder effectief door de steeds toenemende negatieve ervaringen met de grote grazers waardoor steeds meer recreanten het gebied gaan mijden
 8. Ervaren incidenten met de grote grazers worden niet of onjuist in de publiciteit gebracht met afbreuk van vertrouwen als gevolg.
 9. Maashorst bestuur betrekt zich niet bij de overwegingen voor nieuwe bestemmingen binnen de kern of schil. Betrokken gemeente kan daardoor besluiten in strijd met de vastgelegde bestemming in het Maashorstgebied en verstoort daarmee de gezamenlijke belangen.
 10. Gestelde voorwaarden voor de aankoop van landbouwgronden en de daarvoor aangewezen onderhandelaar bieden geen match met de betreffende boeren en de marktposities van de beoogde percelen.

De gestelde ambities van de 4 gemeenten richten zich sterk op recreatie en ook Bernheze meldt daarbij de belangen van de economische waarde die de Maashorst kan toevoegen aan de omringende kernen . Met name Nistelrode met zijn meest gunstige ligging dicht bij de Maashorstkern ontbeert zover een toegangspoort bestemming tot het gebied. Een verlengde Noorderbaan met een toerit en parkeerplaats, die eenvoudig aansluit op het fietspadennetwerk,  ten oosten van de A50 versterkt de economische waarde van de recreatie mogelijkheden in het centrum van Nistelrode. Een goede reden om als gemeente Bernheze bij het nieuwe bestuur daar aandacht voor te vragen.

Tot slot hebben de Maashorstburgers serieus tijd besteed aan de alternatieve mogelijkheden voor een meer veilige begrazing. Bijgaande bijlage HET MAASHORST BELEID IN PERSPECTIEF VAN DE FUNCTIONALITEIT geeft daarin ruim inzicht in mogelijkheden om de nu aanwezige grote grazers te scheiden van de recreatieve ruimte. Door het recreatie gebied  te laten begrazen met b.v. het veilig toegankelijk Drents heidekoetje doet dan nauwelijks afbreuk aan beoogde procesnatuur.

Wij danken u voor de aandacht en kijken uit naar jullie verder beleid.

Arie Kemps.

Bijeenkomst                : Commissie vergadering  op 07-10-2019 Agenda onderwerp     : Nieuwe besturing voor de samenwerking in de Maashorst, Projectgroep               : De Maashorstburgers als project van de Dorpsraad. PROJECTGROEP ACHTERGROND: De projectgroep Maashorstburgers bestaat uit een 10 tal  bij de Maashorst betrokken inwoners die zich sinds begin 2017 verenigd hebben om een klankbord te vormen rond de […]

Read More

DEBAT TOEKOMST GEBIED MAASHORST

Algemene informatie 12 12 Comments

ZONDAG 6 OKTOBER 2019 VANAF 13.00U IN DE PUL UDEN

ZONDAG 6 OKTOBER 2019 VANAF 13.00U IN DE PUL UDEN

Read More