De luchtkwaliteit in Nistelrode

Algemene informatie 0 No Comments

Op basis van luchtkwaliteitmetingen is vastgesteld dat Bernheze en ook Nistelrode belast is met een vervuiling die veroorzaakt wordt door o.a. fijn stof, CO2 uitstoot en een aantal andere industriële verontreinigingen vanuit de wijde omgeving. Ook is bekend dat de concentratie van het aantal kippen, varkens, geiten en runderen in deze regio boven het gemiddelde ligt. Als gevolg daarvan hebben een aantal van onze inwoners gezondheidsproblemen opgelopen waarvan de Q-koorts de meest bekende is. Onze zorg is dan ook om onze luchtkwaliteit in de toekomst te verbeteren en samen met de overheid hiervoor de juiste maatregelen te treffen.
Deze luchtkwaliteit wordt bepaald door een aantal verschillende regelingen die de vervuilers voorschriften oplegt waaraan hun vervuilende activiteiten moeten voldoen. Een van die richtlijnen betreft het vaststellen van het gemeentelijk Geurbeleid waarmee de binnen onze gemeente gevestigde of nieuw te ontwikkelen vee, varkens, kippen en geiten houders bindende voorschriften opgelegd krijgen waarmee de stankuitstoot van hun stallen beperkt wordt. Wetmatig is iedere gemeente verantwoordelijk voor zijn eigen normen en probeert daarmee enerzijds rekening te houden met het economisch belang van de agrariërs en anderzijds de burgerij optimale wooncondities te bieden.

Op dit moment tonen de vastgelegde normen van bv gemeenten Oss en ook Boekel een maximale Geurbelastingen (OU’s) die aanmerkelijk lager liggen als de op dit moment door Bernheze voorgenomen regeling. Hiermee kunnen situaties ontstaan waarbij de gemeente Bernheze op basis van die minder strenge norm een aantrekkelijk vestigingsklimaat biedt voor het houden van nog meer dieren.

De dorpsraad roept daarom alle inwoners op om deel te nemen aan een info/inspreekavond, die gehouden wordt op 12 Maart in de zaal Kerkzicht in Loosbroek. Het programma begint om 19.30 en wordt omstreeks 10.00 uur afgesloten. Hier wordt door de gemeente een duidelijke uiteenzetting gegeven over het voorgenomen Geurbeleid in Bernheze en wordt ruim gelegenheid gegeven om hierover vragen te stellen en tegelijkertijd het draagvlak voor de voorgestelde norm van de inwoners te toetsen. Als u de kwaliteit van uw woonomgeving en de gezondheidsaspecten als gevolg van de luchtvervuiling een warm hart toedraagt spreek dan mee bij het bepalen van het toekomstig Geurbeleid in Nistelrode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *