De resultaten van de speed date op 20 mei

Algemene informatie 0 No Comments

De dorpsraad is trots op de grote opkomst van 20 Mei. Een kleine 100 deelnemers hebben  samen een prachtig wensenlijstje voor het welzijn van Nistelrode 2020 in beeld gebracht.

De gemeente afgevaardigden hebben onder leiding en de tafelvoorzitters de meeste burgers persoonlijk gesproken waarbij aandacht gevraagd is voor de in de bijlage benoemde onderwerpen. Bijgaand verslag, dat in samenwerking met de gemeente en de tafelvoorzitters op deze wijze opgesteld is, toont per hoofdonderwerp een korte beschrijving van de ingebrachte ideeën.

Op dit moment is de dorpsraad in overleg met het college van B&W om deze ideeën te verdelen in drie groepen waarbij de voortgang per groep als volgt benoemd gaat worden:

 • Uitwerking op kort termijn

 • Niet in het bestaand beleid passend en daardoor meer tijd vragen

 • Onderwerpen die direct door de inwoners in meer detail uitgewerkt worden.

Op de 1ste pagina van het verslag zijn deze 3 groepen reeds in de kleuren rood, groen en blauw aangegeven. Het voornemen is dat de eerste indeling hiervan rond begin Augustus beschikbaar is.

De dorpsraad heeft reeds een begin gemaakt met onderwerpen van de 3de groep. Voorbeelden hiervan zijn: 2de Supermarkt, Burenhulp Nisseroi, Zorgwoningen voor jongeren, herinrichting locatie Brouwershoeve, de regionale herindeling en het traject voor het snelfietspad door onze kern. Deze onderwerpen zoeken een verdere verdieping en tegelijkertijd wordt er naar conceptoplossingen gezocht die dan met de ondersteunende argumenten als advies aan de gemeente aangeboden worden. Per onderwerp zijn wij op zoek naar inwoners die met het bestuur gezamenlijk de uitwerking hiervan ter hand kunnen nemen. Zij worden gevraagd om de contactgegevens en het onderwerp waarbij zij zich betrokken voelen kort per mail te sturen naar info@dorpsraadnistelrode.nl

Om de opvolging van de breed gedragen onderwerpen te behartigen is het draagvlak van de dorpsraad te smal. Daarom pleit de dorpsraad voor een bredere betrokkenheid van de inwoners en vindt het jammer als de met veel enthousiasme opgesomde wensen lijstjes vanwege gebrek aan uitvoering voor 2020 verloren zouden gaan. Een project aanpak per onderwerp vraagt 3 tot 4 inwoners die voldoende details verzamelen om een oplossingsgericht concept uit te kunnen werken. Het werk vraagt in ieder geval een paar bijeenkomsten die in de loop van 3 tot 6 maanden afgerond kunnen worden. Wij hopen dan ook dat je mede eigenaar wordt van je ingebrachte idee en met veel trots in 2020 terugkijkt naar het gerealiseerde resultaat.

CONTACTAVOND INWONERS NISTELRODE MET GEMEENTERAAD D.D. 20-05-2015.

SAMENVATTING VAN DE ONDERWERPEN DIE BESPROKEN ZIJN:

 

Onderwerpen die op korte termijn kunnen worden opgepakt door gemeente
Onderwerpen die op de langere termijn spelen (aanpassing beleid)
Onderwerpen die eigen initiatief van de inwoners vragen.

Tafel 1: WONEN
Tafelvoorzitter Chris van der Heijden

Woningbehoefte:

 • Er is een groot gebrek aan betaalbare koopwoningen (starterwoningen) en betaalbare sociale huurwoningen (hierdoor trekt de jeugd weg uit Nistelrode)

 • Kleiner wonen is de toekomst

 • Aantal woningen geschikt voor ouderen is momenteel te gering

 • Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO-projecten) blijven ondersteunen

 • Zorgboerderijen mogelijk maken (maar niet ten koste van groen)

 • Levensloopbestendig bouwen. Houd rekening met leeftijdmix. Dit komt ten goede aan leefbaarheid en mantelzorg

 • Maatwerk oplossing voor woongroepen zoals begeleid wonen ouderen/jeugd/mensen met beperkingen

Woonvoorzieningen speciaal voor ouderen

 • Er is behoefte aan betaalbare senioren woningen met mantelzorgmogelijkheden

 • Woningen moeten omgebouwd kunnen worden tot geschikte woningen voor zowel ouderen als  jongeren (levensloopbestendig bouwen)

 • Woonruimte voor senioren i.c.m. jongeren gericht op mantelzorg

 • Woningen voor ouderen mogen niet verder dan 300 meter uit het centrum (rondom Jumbo supermarkt) worden gebouwd.

 • Capaciteit (qua aantal wooneenheden) Laarstede is te gering (v.w.b. cliënten met veel zorg. Tevens de mogelijkheid realiseren dat partners kunnen blijven samenwonen Daarnaast plekken voor tijdelijke opvang realiseren.

Overig

 • Opruimen (slopen) oudere panden en/of herbestemmen

 • Lege plekken in het dorp eerst invullen (o.a. terrein Brouwershoeve)

 • Het dorpskarakter moet behouden blijven. Maximaal drie woonlagen

 • Woongenot (vooral nabijheid van voldoende winkels)

 • Particuliere initiatieven mogelijk maken (geen prioriteit gemeente grond)

Tafel 2 Voorzieningen en inrichting:
Tafelvoorzitter Antoon Sanders

Parkeervoorzieningen

 • Aandacht voor parkeren/veiligheid rondom de kerk (bereikbaarheid/obstakels/afsluiten raadhuisplein)

 • herziening parkeerterrein Loo Prinses Irene

 • Gratis parkeren handhaven

Veiligheid

 • Veiligheid in buitengebied

 • AED beschikbaar stellen ook in buitengebied

 • Verkeersveiligheid Laar (voetpad Heuvelstraat herstellen i.p.v. huidige parkeerstrook)

 • Veiligheid doorgaande weg voor fietsers (kwaliteit wegdek)

Voorzieningen

 • Behoefte aan een  2e supermarkt (concurrentie positie) locatie “De Winter”

 • Glasvezel voor elke bewoner beschikbaar ook in het buitengebied

 • Gas in buitengebied

 • Inrichting raadhuisplein (Restaurant in oude raadhuis/Brouwershoeve)

 • Locale hotelaccommodatie (kleinschalig karakter)

 • Speeltuin en bewegingstuin voor ouderen (evt. combineren met 7 eeuwen park)

 • Toeristen binden aan centrum (gebruik maken van bezoekers Maashorst)

 • Regels begraafplaats aanpassen  (nabestaanden niet onder druk zetten maar meer bedenktijd geven voor het reserveren van extra begraafplaats voor partner)

 • Ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 16 jaar

 • Retourdepot realiseren (particulier initiatief)

 • Zorghulpmiddelen in iedere kern beschikbaar (inw. moeten nu naar Uden of Oss)

Tafel 3 Zorg en welzijn:
Tafelvoorzitter Marjo Govers

Zorg

 • Een aanspreekpunt voor zorg en welzijn (mogelijk in combinatie met gezondheidscentrum loket)

 • Een aanspreekpunt/verpleegkundige per wijk

 • Zorg op maat (geen 3 verschillende zorgverleners voor 1 persoon) Een persoon die zorg levert, borgt en evalueert (bijstellen zorgplan)

 • Zorgvoorziening in thuissituatie –woningaanpassingen en hulp

 • Eenvoudige  procedures, weinig regels en voorwaarden m.b.t. realiseren mantelzorgvoorzieningen

 • Zorginstelling met voldoende zorgfaciliteiten en capaciteit

 • Zorghotel waar men kan revalideren en tijdelijke zorg kan ontvangen

 • Zorgplatform “Burenhulp Nisseroi” is gerealiseerd, gefaciliteerd en wordt overal ingezet

Welzijn

 • Woonvorm voor mensen met een beperking

 • Nistelrode aantrekkelijk houden voor jeugd (voldoende onderwijsvoorzieningen, werkgelegenheid, woonvoorzieningen en recreatie)

 • Dagopvang voor jong en oud mogelijk in de vorm van een landwinkel waar ieder zijn diensten/producten kan ruilen/aanbieden

 • Voldoende seniorenwoningen zodat ouderen in eigen buurt kunnen blijven wonen.

Tafel4: Regionale herindeling/samenwerking:
Tafelvoorzitter Cees van Wichen

De delegatie van taken van de overheid naar de gemeenten wordt door aanwezigen gezien als een uitdaging voor de gemeenten.

Samenwerking

 • Meer en meer zal een verdere professionalisering van de gemeentelijke organisaties noodzakelijk zijn om taken op een efficiënte en effectieve wijze met een hoge kwaliteit uit te voeren voor een steeds kritischer wordende burger. Samenwerking op regionaal nivo zal daarom noodzakelijk zijn.

 • Samenwerking is alleen maar zinvol als de kosten van de betreffende uitvoeringsgebieden ook duidelijk voordeel opleveren voor de inwoners. Er zou onderzocht moeten worden bij welke taken samenwerking echt zinvol is volgens de criteria van kosten en kwaliteit. Voordelen moeten relevant zijn en voor de inwoners voelbaar.

 • Regionale samenwerking kan leiden tot een kleiner ambtenarenapparaat voor Bernheze en een grotere regionaal uitvoeringsapparaat.

Politiek korter bij de burger

 • Kies voor politiek kort bij de burger en uitvoering in een gestroomlijnde organisatie. Vaak zijn er voor de gedelegeerde taken besluiten genomen en wetgeving gemaakt in Den Haag, waar de lokale politiek geen zeggenschap meer over heeft.

 • Een splitsing van politiek en uitvoering voor gebieden waar in grotere regio’s worden gedacht wordt als realistische oplossing gezien. Zo kan de politiek toch korter bij de burger blijven staan dan in een grotere gemeente.

Dorpsraad

 • In deze structuur zou ook de dorpsraad een meer omschreven structuur en bevoegdheden cq inspraak moeten krijgen Ook zouden dorpsraden een vertegenwoordiging van het dorp moeten zijn ipv bijeengezochte gemotiveerde vrijwilligers.

 • Onderzocht zou moeten worden wat het dorpse karakter/ identiteit echt is die ook bewaard zou moeten blijven. Wat is de echte “couleur locale”. Op deze wijze zou je ook de besluitvorming van vele zaken die het dorp aangaan lokaal kunnen nemen. Slagkracht en draagvlak zijn daarbij verzekerd.

Herindeling

 • Bernheze bestaat 20 jaar en kan best behouden blijven. Bernheze wordt gezien als sterk genoeg om nog eens 20 jaar te kunnen blijven bestaan.

 • Het gevoel bestaat dat de inwoners tevreden zijn en velen noemen de algemene voorzieningen die de afgelopen 20 jaar zijn gerealiseerd zoals scholen, gemeenschapshuizen, sportvoorzieningen, fietspaden, ontspanning, woningbouw, bibliotheek, ouderenzorg, etc. Uitbreiding van voorzieningen zullen in de toekomst noodzakelijk blijven door de vergrijzing en daarom zal gestimuleerd moeten worden dat jongeren zich ook thuis voelen in de dorpen.

 • Als er dan toch heringedeeld moet worden zien de aanwezige nogal wat opties zoals Noord-Oost Brabant, Maashorst gemeenten rond een natuurlijke kern, Bernheze zelfstandig, Bernheze naar Uden.

 • Groter is gebleken niet altijd beter te zijn, de aandacht bij groter voor de kernen zal automatisch kleiner worden, er zal minder opgekomen worden voor de kleine kernen, kleine kernen zullen minder worden gehoord. Dat zal vooral het geval zijn als kleine kernen opgeslokt worden door een grote(re) stad. (De kernen die bij Oss gekomen zijn, zijn daar positief over. Daarbij hoort de kanttekening dat de gemeenten zoals Lith, Maasdonk en Ravenstein veel kleiner en een minder goede organisatie hadden. Het is dan gemakkelijker om het beter te doen dan het verleden.

 • Leidend zou moeten zijn dat de service naar de burger verbetert en te kijken waar de inwoners echt mee gediend zijn.  Het is daarbij niet zo van belang dat je daarvoor een stukje moet reizen. Afspraak maken, zoals nu in Bernheze gebeurt, wordt niet als positief ervaren. Je moet zo binnen kunnen lopen

Tafel 5 Verkeer en kwaliteit netwerk
Tafelvoorzitter Gerard van Dijk

Verkeersveiligheid

 • Er wordt al jaren gepraat over de verkeersoverlast in Nistelrode maar gemeente doet niets. Gemeente moet een duidelijk plan van aanpak maken

 • De verkeersintensiteit in het centrum neemt nog steeds toe, ook veel vrachtauto’s die moeten laden en lossen Afspraken maken met vervoerders: mijd het centrum en vrachtverkeer weren

 • Verplaats de vervoersbedrijven Van de Ven en De Winter, dan ontlast je het centrum

 • De doorstroming van het verkeer moet beter, dus minder verkeer

 • Minder verkeer in de hoofdstraat middels verwijzing woon- werkverkeer via Noorderbaan Kleinwijk, Donzel en eenrichtingsverkeer in het centrum

 • Gevaarlijke situatie Weijen/Laar: onderhoud weg is slecht, er rijdt teveel verkeer

 • De auto moet gast zijn, niet de fietser

 • De kwaliteit van de wegen in Nistelrode is over het algemeen slecht

 • Aandacht voor (toekomstige) parkeerproblemen bij De Beekgraaf. Hier komt een dokterspost/apotheek

 • Geen drempels aanleggen

 • Strooibeleid gemeente uitbreiden tot buitengebied

Fiets en wandelpaden

 • Er is dringend behoefte aan een veilige wandelroute door het centrum, ook geschikt voor rolstoelen, rollators,  kinderwagens, enz.

 • Huidige wandelpaden zijn slecht van kwaliteit

 • Auto’s staan slordig geparkeerd en vaak half op het fiets- of wandelpad. Laat BOA handhaven

 • Er moet een veilige fietsroute komen door het centrum die aansluit op de fietsroute Oss-Uden

 • In omliggende gemeenten zijn fietspaden goed onderhouden en veilig, in Nistelrode niet. Optie: leg een recreatief fietspad aan om Nistelrode heen (achter Heerkens) of eventueel dichter bij de kern en sluit dat aan op de fietspaden in de andere gemeenten en door De Maashorst

 • Fietspad Nistelrode – Vorstenbosch aanpakken

Openbaar vervoer

 • Meer mogelijkheden voor openbaar vervoer (resultaat is meer verkeer in de kern)

 • Individueel vervoer op maat beschikbaar voor alle inwoners ( witte auto)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *