De toekomst van de Dorpsraad

Algemene informatie 0 No Comments

Veranderingen in 2015
Op de eerste plaats wenst de dorpsraad alle inwoners van Nistelrode een voorspoedig en gezond 2015. Bij het uitspreken van deze wens realiseren we ons dat onze gezamenlijke toekomst mede bepaald wordt door de leefbaarheidskwaliteit van ons mooie dorp.
Door de terugtrekkende beweging van de gemeente wordt de rol van de dorpsraad steeds belangrijker en daarmee meer betrokken bij nog te ontwikkelen en uit te werken onderwerpen.
Ook geïnteresseerde burgers zullen vaker gevraagd worden om hun mening te geven. Dit betekent veelal dat de hoofdkaders van zo’n onderwerp door de gemeenteraad bepaald worden en dat belangstellende burgers samen met de dorpsraad de details daarvan bepalen. Om dit goed te organiseren wordt de dorpsraad gevraagd om als coördinerend platform te fungeren, belangstellende burgers te betrekken en in samenspraak met de betreffende gemeentelijke ambtenaren de verdere invulling te bepalen. De resultaten van dit overleg worden dan betrokken bij het advies dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Voorbeeldprojecten
Voorbeeld projecten waarvan de gemeente de laatste maanden de betrokkenheid van de
dorpsraad gevraagd heeft zijn o.a.:

1. De nieuwe inrichting van het buitengebied waarbij oplossingen gevraagd worden voor de milieuoverlast die veroorzaakt wordt door de intensieve veehouderij.

2. Het wel of niet aanleggen van een glasvezelnetwerk in geheel Bernheze en de financiële oplossing die daarvoor bedacht moet worden.

3. Het verkleinen van de afstand tussen burgers en gemeentebestuurders door een speed date avond te organiseren per kern.

4. Het inventariseren van de werkelijke woningbehoefte voor de komende 5-15 jaar waarbij speciaal aandacht gevraagd wordt voor de jongeren en de ouderen.

5. De voor de inwoners meest aantrekkelijke route door onze kern voor een zogenaamd snelfietspad tussen Heesch en Uden/Veghel.die de woon-werk fietsafstand kan vergroten van 10 naar 25 km. ( denk hierbij b.v. aan de vele ziekenhuismedewerkers die dagelijks tussen Oss en Uden op en neer pendelen). De provincie heeft hiervoor de nodige subsidiegelden beschikbaar gesteld.

Samenwerking dorpsraad – gemeente
Op basis van de in afgelopen jaren geleverde prestaties van de dorpsraad kan men stellen dat er op dit moment een goede samenwerking met de gemeente opgebouwd is. Hierbij heeft de betrokkenheid van de burger via de dorpsraad duidelijk invloed gehad of gaat deze nog invloed hebben op de uiteindelijke uitwerking.

Voorbeelden hiervan zijn o.a.:

1. De door de raad goedgekeurde burgerinitiatiefnota die de basis gelegd heeft voor de voornoemde samenwerking.

2. Het oprichten van een gezamenlijk platform van de diverse dorpsraden ( kerncommissie, of Actief Burgerschap) dat minimaal 1 maal per jaar met het voltallige college van B&W rond de tafel zit om de in behandeling te nemen projecten af te stemmen.

3. Het afstemmen van de verkeersmaatregelen die in dit voorjaar de veiligheid voor verkeer en voetgangers rond de kerk gaan verbeteren. Zie ook de recente publicaties in de Mooi Bernheze.

4. Het vaststellen van een vaste standplaats van het prieeltje op de markt. Bij evenementen zoals de kermis hoeft het prieeltje niet meer gedemonteerd te worden en kan als zodanig nog vele jaren behouden blijven als mooie decoratie in ons centrum.

5. Het zorgplatform dat als nieuwe naam Burenhulp Nisseroi gaat heten. Het platform gaat dit voorjaar live om onze inwoners de weg te wijzen in het nieuwe welzijn- en zorgstelsel.

Betrekken burgers
Natuurlijk heeft de dorpsraad de afgelopen jaren in bovenstaande zijn weg moeten vinden en zijn daardoor niet alle inspanningen beloond. Ook is er relatief veel aandacht besteed aan een goede samenwerking met de gemeente waardoor minder aandacht gegeven is om steeds zoveel mogelijk burgers bij de dorpsraadactiviteiten te betrekken.

Gezocht nieuwe leden dorpsraad
Juist deze burgerbetrokkenheid vraagt extra aandacht waarvoor de dorpsraad op zoek is naar nieuwe bestuursleden en/of projectmedewerkers. Dit kunt u zijn als u geïnteresseerd bent om voor een of meer van bovengenoemde projecten uw bijdrage te leveren. Omdat op dit moment een aantal leden van het dorpsraadbestuur, waaronder de voorzitter, zich maximaal inzetten voor het project Burenhulp Nisseroi zijn we behalve naar project-medewerkers ook op zoek naar een nieuwe voorzitter en secretaris. Hiervoor zoeken we naar enthousiaste Nistelrodenaren die geïnteresseerd zijn in ons algemeen welzijn en daarbij hun kennis en netwerk willen gebruiken om onze inwoners daarbij te betrekken.
Juist door de extra ruimte die ons gemeentebestuur nu biedt geeft dit onze burgers de kans de leefbaarheidsbelangen voor Nistelrode weer duidelijk op de kaart te zetten. Het is natuurlijk een hele uitdaging maar de resultaten brengen zoveel persoonlijke voldoening dat het de geleverde inspanningen meer dan compenseert en waarmee je veel inzicht in je eigen leefomgeving krijgt. Vind jij ook dat het welzijn en de leefbaarheid van Nistelrode door onze eigen burgers bewaakt moet worden en spreekt voorgaande uitdaging je aan meldt je dan met je contactgegevens bij info@dorpsraadnistelrode.nl waarna we je graag verder informeren over de nu lopende projecten en hoe hier verder vorm aan te geven.

Tenslotte zouden wij het jammer vinden als door een gebrek aan burgerinitiatief onze welzijn- en leefbaarheidsbelangen achtergesteld worden t.o.v. van die kernen waar burgers de nieuwe uitdagingen van de gemeente wel oppakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *