Gemeentelijk Geurbeleid

Algemene informatie 0 No Comments

Het belang van zowel de burger als de veehouder
Tijdens een bijeenkomst in zaal “Kerkzicht” in Loosbroek, zoals door de gemeente georganiseerd op 12 maart jl., hebben burgers en veehouders uit Bernheze elkaar geïnformeerd en meningen gedeeld over hun visie over het  geurbeleid. Betrokken partijen zoals de gemeente, ZLTO, Buitenwacht Bernheze, GGD en dorpsraden waren daarbij aanwezig. Duidelijk bleek dat uit de praktijkervaringen de verschillende partijen tegengestelde doelstellingen nastreven. Het is de taak van de gemeente om een Geurbeleid te ontwikkelen waarmee de balans wordt gevonden tussen de economische belangen van de veehouderij en het welzijnsbelang van de burgers. De conclusie van de avond was dat er nog veel onderling overleg nodig is om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

De veehouders die goed vertegenwoordigd waren toonden begrip voor de welzijnsbelangen van de burger. Wel gebruikten zij hun beperkt investeringsniveau om samen met hun voorrecht van historische verworvenheden de burger duidelijk te maken dat dit bepaalde stankoverlast tot gevolg kan hebben. Argumenten als bijvoorbeeld redelijk recente geïnstalleerde luchtwassers die mogelijk niet afdoende de stank bestrijden kunnen op dit moment niet vervangen worden door betere technologieën omdat daarvoor nieuwe investeringen gevraagd worden, terwijl de bestaande niet afgeschreven zijn. De nu bestaande luchtwassers zijn sterk gericht op de ammoniakbestrijding en hadden tot voor kort minder of geen aandacht voor de Geurbestrijding. Bepaalde biologische luchtwassers werken op basis van een bacteriënpopulatie die wel de ammoniak afbreekt, maar tegelijk ook nog een bepaalde stank in de omgeving veroorzaakt. Daarnaast is schaalvergroting en daarmee een toename van het aantal dieren een must vanwege de sterke druk op de vleesprijzen. Daartegenover ervaren burgers ernstige stankoverlast. Als voorbeeld hiervan werd aangehaald dat een burger zo door de stank van de omringende bedrijven belast wordt dat bij ongunstige weersomstandigheden de stankoverlast in en om zijn huis zo heftig is dat hij gemaakte afspraken met bezoekers op het laatste moment afzegde en daarvoor in de plaats bij de geplande bezoekers een tegenbezoek bracht. Ook werden voorbeelden genoemd waarbij een burger uit het stankgebied elders werd aangesproken op de reuk die zijn kleren voortbracht. Op basis van voornoemde tegenstellingen ontstond een heftige discussie waarbij de gespreksleider de meest emotionele sprekers voorhield om zich te verplaatsen in de rol van de tegenpartij. Verder spoorde hij iedereen aan om voorkomende problemen met elkaar bespreekbaar te maken met het doel om tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen.
Ook was de GGD uit Tilburg vertegenwoordigd. Hun standpunt werd gevraagd over de  gevolgen voor de volksgezondheid. Hierbij werd uitgelegd dat de gezondheid beïnvloed wordt door enerzijds de verontreinigingen in de omgevingslucht die het lichamelijk functioneren negatief beïnvloeden en anderzijds de mentale beleving van de mens als gevolg van de door hem ervaren stank. De eerste invloed wordt duidelijk aangetoond door bijvoorbeeld de ervaren Q koorts en het tweede aspect is duidelijk bewezen door praktisch  onderzoek. Als duidelijke conclusie werd dan ook gesteld dat stankoverlast de volksgezondheid negatief beïnvloed en er daarom alles aan gedaan moet worden om stank te voorkomen. Hierbij werd de gedachte, van het sterk beperken van het aantal dieren in ons leefgebied, positief beoordeeld. Tenslotte werd door de GGD nog het idee geopperd om de uitblaasopeningen van de luchtfilters sterk te verhogen waarmee de stank direct in hogere luchtlagen terecht komt en afgevoerd wordt. Ook werd nog aan de Buitenwacht Bernheze gevraagd om de door hen benoemde geurmeetmethoden verder met betrokkenen te delen en te onderzoeken hoe die van toepassing kan zijn bij het vinden van duidelijk meetbare stank Het geheel werd samengevat en afgesloten door wethouder van de Pas die alle aanwezige bedankte voor hun bijdrage en tegelijkertijd voorstelde om conflicterende partijen binnen de zwaarst belaste stankgebieden met elkaar te laten praten en daarbij tot passende oplossingen te komen. Ook zegde hij toe dat er nog meer van dit soort infoavonden gehouden worden om uiteindelijk met elkaar tot het juiste Geurbeleid voor Bernheze te komen.

De dorpsraad Nistelrode roept hierbij de bewoners op om meer duidelijkheid te geven over hun persoonlijk standpunt inzake hun voorkeur. Hierbij nodigen wij u dan ook graag uit om te reageren op de volgende stelling:

De volksgezondheid heeft voor mij de hoogste prioriteit ook als dat vereist dat het aantal dieren in onze gemeente daarvoor sterk beperkt moet worden !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *