Uw visie op een gezamenlijk gedragen Nisserois welzijn ?

Algemene informatie 0 No Comments

Van alle kanten komen geluiden over de maatschappelijke veranderingen over de wijze waarop ons toekomstig welzijn gedragen  ordt. Vele koppen in het nieuws over de jeugdzorg, de kanteling van bijstand, bijzondere bijstand en WMO, de nieuwe richtlijnen
inzake PGB, een totaal veranderende UWV en niet te vergeten de grote besparingen op de gezondheidskosten waarbij de ouderenzorg de boventoon voert. Dit alles valt samen met een krimpende economie waarbij de uitvoering van een groot deel van bovenstaande
maatschappelijke diensten in de toekomst door de gemeente uitgevoerd wordt terwijl die taken voorheen bij andere overheden lagen die daarvoor veel meer middelen beschikbaar hadden. Samenvattend zal ons toekomstig welzijn minder door de overheid ondersteund worden en meer afhankelijk zijn van de onderlinge samenhang binnen achtereenvolgend gezin, familie, buurt, dorp, gemeente, regio, provincie en landelijke schaalgrootte. Dit vraagt van het gedurende de laatste jaren steeds versterkte maatschappelijk individualisme een ommekeer en extra inspanning gericht op onderlinge solidariteit. Binnen het bestuur van de dorpsraad is hierover uitvoerig gesproken waarbij wij ons afvroegen in hoeverre hiervoor zinvolle initiatieven op het niveau van ons dorp opgestart kunnen worden. Bent u bezorgd over onze gezamenlijke toekomst in de vorm van zelfredzaamheid of bent u lid van een van de reeds in dit maatschappelijk middenveld betrokken organisaties deelname voor een verdere opzet van een verdere samenwerking op dit gebied.

Zoals op landelijk niveau voorgesteld wordt er op het gebied van zorg en welzijn van bovenaf flink gekort en worden nieuwe opzetten aangereikt. Hiermee verwacht men een verhoogde efficiency bij de uitvoering, die bereikt moet worden door een groot beroep te
doen op zelfredzaamheid en onderlinge solidariteit van de burger. Tegelijkertijd wil men de kwaliteit van ons huidige zorg- en welzijnstelsel behouden of zo mogelijk nog verbeteren. Nieuwe voorgestelde opzetten vragen een veel sterkere geïntegreerde aanpak waarbij vele bestaande zelfstandige organisaties met elkaar verbonden moeten worden om zo een veel hogere graad van samenwerking tot stand te brengen. Deze bestaande organisaties hebben zich tot nu toe steeds gefocust op een deelgebied van de totale dienstverlening en bedienen vaak regio’s die niet samenvallen met de nu bestaande gemeentelijke grenzen, maar die
daarbinnen wel eindverantwoordelijk worden voor de kosten en kwaliteit van de totale dienstverlening. Op dit moment bestaan er vele overlegsituaties tussen de uitvoerende organisaties waarbij de door van boven af opgelegde herstructurering van alle kanten
belicht wordt. Hierbij ontstaan voorstellen over de wijze waarop de herstructurering plaats kan vinden, maar worden tegelijkertijd vele argumenten, waarom de beoogde herstructurering tot onoverkomelijke hindernissen leidt, opgevoerd. Die laatste argumenten
worden tevens ingezet voor eigen lijfsbehoud (organisatie en hun leidinggevenden) hetgeen de uiteindelijke uitkomst voor de burger mogelijk schaadt.

Samen verder
In dit kader vraagt de dorpsraad zich af in hoeverre de burger zich reeds op dit moment in deze discussie moet mengen om daarmee zijn toekomstig welzijn veilig te stellen.. Een gedachte hierbij is om samen met de burgers en het maatschappelijk middenveld een
discussie te starten over de wijze hoe de nu al bekende nieuwe dienstverleningstructuur gecombineerd kan worden met de gevraagde zelfredzaamheid en solidariteit van de burger. Als voorbeeld zouden we een begin kunnen maken met het opmaken van een kaart waarop alle in ons dorp actief zijnde professionele en vrijwillige organisaties hun doelgebied en hun wijze van uitvoering daarvan binnen deze dienstverlening komen te staan.. Deze kaart zou dan een goede richtlijn vormen om te onderzoeken in hoeverre deze mogelijk bepaalde onderdelen van de dienstverlening mist of elkaar overlappen. Vervolgens zou er dan gekeken kunnen worden of en hoe deze organisaties met elkaar zijn te verbinden om de efficiency en kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.
Een andere vraag zou kunnen zijn om met elkaars ervaringen te debatteren over de wijze waarop de onderlinge solidariteit binnen gezinnen, buurten en wijken versterkt kan worden en daarmee de zelfredzaamheid van onze burgers..
Samengevat is de dorpsraad geïnteresseerd in hoeverre de hierboven geschetste aanpak door onze burgers en het maatschappelijk middenveld gedragen wordt. Graag nodigen wij u uit hieronder te reageren.

Bent u betrokken bij het uitvoerend maatschappelijk middenveld of bent u burger en wilt u deelnemen aan de discussie geef dan uw reactie hieronder of via het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *