Visie op burgerparticipatie

Algemene informatie 0 No Comments

VISIE OP BURGERPARTICIPATIE DOOR DE GEMEENTE RAAD BEVESTIGD OP 20 SEPTEMBER

Met onze projectgroep als initiatiefnemer hebben de dorpsraden Vorstenbosch en Nistelrode, de kerncommissie van Loosbroek en de IDOP groep van Heeswijk-Dinther veelvuldig overleg gevoerd met het gemeentebestuur om gezamenlijk tot meer gestructureerde werkafspraken te komen. In eerste instantie is daarbij het voltallige college van B&W betrokken en vervolgens heeft een projectgroep de visie burgerparticipatie ontwikkeld en als concept aan de commissie Strategie en Bestuur voorgedragen. Dit heeft geleid tot een definitieve visie die tijdens de raadsvergadering van 20 september door de raad zonder tegenstemmen aangenomen is. De praktische uitwerking hiervan betekent dat nieuwe beleidszaken ontwikkeld worden vlg’s een vooraf vastgelegd stappenplan waarbij een van de stappen beschrijft op welke niveau en hoe de inwoners van Bernheze bij de besluitvorming van dat beleid betrokken worden. Deze betrokkenheid kent verschillende niveaus van inspraak die afgeleid zijn van de spelregels van de Nationale Ombudsman. De hiervoor te kiezen mogelijkheden worden beschreven in de participatieladder waarvan de eerste trede staat voor uitsluitend informeren en de laatste trede het niveau van zelfstandig organiseren beschrijft. De eerste trede beschrijft een informatieplicht zoals die tot op heden
gebezigd wordt terwijl de daarop volgende treden veel meer betrokkenheid vraagt van de inwoners. De bestuurders realiseren zich hierbij dat het voortraject inclusief deze burger participatie meer werk betekent maar zij zijn er tevens van overtuigd dat de besluitvorming en acceptatie fase hierdoor duidelijk sneller verloopt terwijl de aanvullende inbreng van de inwoner duidelijk de kwaliteit van de besluitvorming versterkt. Als verlengstuk van deze burgerparticipatie visie zijn we nog in overleg met de gemeente om een van deze visie afgeleide samenwerkingsconvenant op te stellen die richtlijnen vastlegt over de directe samenwerking tussen de gemeente en de dorpsraden, kerncommissie en IDOP groep. Hierin worden dan plannen vastgelegd over onderlinge voortgangsbesprekingen over nieuwe beleidszaken die de diverse kernen betreft. Dit geeft ons dan zicht op toekomstige
beleidsonderwerpen en de daarbij vooraf bepaalde participatie trede voor dat onderwerp. Volgens de nu lopende afspraken heeft de gemeente ons toegezegd dat deze convenant voor het eind van het jaareinde beschikbaar en ondertekend is.

De dorpsraad betrokkenheid bij het toekomstig beleid wordt hiermee duidelijk versterkt maar vraagt tegelijkertijd een deelname van meer bij het onderwerp belanghebbende inwoners. Om ons tijdig op die nieuwe taken voor te bereiden denken we aan een daarop aangepaste bestuursstructuur die bestaat uit een beperkt aantal (3-4) bestuurders die samenwerken met per beleidsonderwerp apart op te richten projectgroepen. Deze projectgroepen bestaan dan uit bij dat onderwerp belanghebbende inwoners die tijdens de loop van dat project de voor dat project beschreven participatie trede inbrengen en na afloop van het project weer aftreden. Via de convenant afspraken wordt het bestuur tijdig over de opkomende onderwerpen geïnformeerd en initieert dan een eerste opzet van de daarvoor benodigde projectgroepen die zo nodig door een van de bestuurders ondersteund worden. Op dit moment zijn wij aan de slag met onderwerpen zoals:

  • Verkeersveiligheid en parkeervoorzieningen
  • Het lopende CPO project voor jongeren
  • Het nieuwe bouwproject Brouwershoeve
  • De gemeentelijke herindeling Noord-Oost Brabant

Voor de eerste 3 projecten zijn er reeds projectgroepen gevormd terwijl we voor het laatste project nog belanghebbenden zoeken die als eerste klankbordgroep de regionale ontwikkelingen volgen en daarbij een visie ontwikkelen waarmee de toekomst van Nistelrode het beste gebaat is. Belangstellenden hiervoor wordt gevraagd om contact op te nemen met de voorzitter via het contactformulier/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *