REACTIE OP INSPREEKNOTITIE COMMISSIEVERGADERING B&S

DE MAASHORST 1 1 Comment

Bijeenkomst:                   Commissie vergadering  op 07-10-2019

Agenda onderwerp:       Nieuwe besturing voor de samenwerking in de Maashorst,

Projectgroep:                   De Maashorstburgers als project van de Dorpsraad.

INLEIDING:

Omdat de door de voorzitster gevolgde procedure de insprekers niet in de gelegenheid stelden om op het eind van de behandeling van het onderwerp de insprekers een laatste reactie te geven hierbij onze reactie op schrift

REACTIE:

Aanvullend op de inhoud van mijn inspreeknotitie heb ik met veel belangstelling geluisterd naar hetgeen ingebracht is door de betrokken politieke partijen en hoe de wethouder hierop reageerde.

In het algemeen horen we een draagvlak voor een eenduidig bestuur met de een loket functie voor alle gebruikers. De dorpsraad als actief lid van de gebruikersraad heeft in de diverse contacten met de kwartiermaker, de hr. Hariie vd Burgt, deze  uitgangspunten mede omarmd bij  het ontwikkelen van het nu voorliggende besturingsmodel. Dit model gaat uit van een ruim mandaat van het Maashorst Bestuur aan de het Maashorst Team. Hierbij gaat men uit van een breed draagvlak van de Community voor de het te kiezen beleid en uitvoering.

Uitgaande van de afbeelding van de nieuwe organisatiemodel zoals op pagina 2 van het raadsvoorstel het volgende:

Zover is nog helemaal niet duidelijk hoe de taken zoals:

 • De controlerende functie van de gemeente raden
 • Breed draagvlak en betrokkenheid van de community
 • Hoe de samensmelting van advies en gebruikersraad te vormen

daarbij procesmatig geregeld worden en hoe men moet voorkomen dat de beleidszaken teveel van bovenaf uitgerold worden. Ook is hier van groot belang welke taken het Maashorst Bestuur zichzelf  aanmeet en hoe zij daarbij kaders voor het Maashorst Team leidend en controleerbaar maken. De door de wethouder genoemde oploop- bijeenkomst, die in het Oventje plaats vondt, heeft de vraag hoe taken te verdelen tussen het Maashorst bestuur en het Maashorst team aan de orde gesteld maar deze is helaas niet verder met de achterban besproken. Onze contacten met BRT leden zoals de heren Hans Verreijken en Franco van Lankvelt, waarmee we recent 2 uur in de Maashorst gefietst hebben, geven duidelijk weer dat zij hiervoor een afwachtende houding aannemen zoals de heer Peter van Boekel dat ook deed in het beantwoorden van de vragen tijdens de vergadering gisteren.

Mijn contacten met leden van de Maashorst in uitvoering geven zicht op voor de toekomst onzekere medewerksters en een manager, de heer Bart van Dijk, die aangeeft niet beschikbaar te zijn op belangrijke bijeenkomsten als het openen van het Ecoduct afgelopen vrijdag en het open goed bezochte debat zondagmiddag in Uden. Het zijn juist deze bijeenkomsten die een goed zicht geven op de wijze waarop de community wensen leven en die vlg’s het nieuwe besturingsmodel serieus genomen moeten worden.

De vergadering van gisteren geeft aan dat er  zover  nog niets bepaald is over:

 • De manier waarop de raad hun verantwoordelijkheid als controleur kan uitvoeren,
 • De wijze waarop de community hierbij op een evenwichtige manier breed betrokken wordt.

Het onbeantwoord laten van vele vragen door de wethouder geeft een bevestiging van het standpunt van de andere hierboven voornoemde leden van het Maashorstbestuur. Het Maashorst Team onder leiding van Bart van Dijk, als recent aangestelde manager van dat team, staat hier voor een aantal speciale inrichtingstaken die uitgevoerd moet worden en de nodige capaciteit en deskundigheid van het Maashorst Team vragen. .

Het rapport van de kwartier maker, de heer Harrie van de Burgt die slechts 18 uur per week aan deze taak besteedt, beschrijft het aantal beschikbare fte’s binnen het Maashorst team dat staat voor de brede taakstelling die o.a. bestaat uit:

 • De reeds bestaande taken zoals het faciliteren van de gebruikers en adviesraad
 • Het uitwerken van de uit deze bijeenkomsten besloten taakstelling zoals bv het inrichten van de hondenlosloopgebieden
 • Het coördineren van de beheerstaken
 • Contacten met de stichting educatie Maashorst, Freenature, VVV Brabant Noordoost
 • De communicatie met de community waaronder de website allemaalmaashorst.nl
 • Het onderhouden van de contacten met o;a. Staatsbosbeheer die nu de taak van Ark overneemt
 • Het samen met de community en eigenaars ontwikkelen van de processtructuur die het voornoemde nog ontbrekende antwoord op de HOE vraag voor de 2 nog ontbrekende aandachtsgebieden geeft.

Met name de laatste taak vraagt een speciale aanpak en deskundigheid die met de beperkte fte’s zeker niet binnen het gestelde tijdspad te realiseren is. Verder zijn dit zaken die met en niet boven betrokken partijen ontwikkeld  moeten worden. Mijn ervaring met het ontwikkelen van dit soort processen vraagt een projectteam waarbij alle betrokken partijen zich op een gelijkwaardige en transparante manier inzetten voor een gezamenlijke oplossing. De burgerparticipatieladder van de Ombudsman biedt een goed voorbeeld als mogelijk model voor de aanpak.

Tot zover zijn we tot verdere uitleg en inzet bereid en wensen de raad veel wijsheid in de verdere aanpak.

Arie Kemps

Voorzitter


 1. P.Bongers - november 4, 2019

  1 ja
  de ruimte vergezichten en natuur

  2 bredere fietspaden zonder vee snelfietspaden zonder vee uitkijktoren plus schuilruimte op kruispunt Udensedreef – Weversweg. Vee achter de afrastering dus meerdere perselen. 3 Vee op fietspad als het donker is is niet veilig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *