CC Nesterlé Status Juli 2011

Cultureel Centrum Nesterlé 0 No Comments

Actuele status juli 2011

De dorpsraad heeft als toekomstige gebruiker deelgenomen aan de laatste gebruikersraad waarbij de volgende agenda aan de orde gesteld is:
• Opening en mededelingen door de voorzitter
• Verslag voorgaande gebruikersraad vergadering
• Terugkoppeling van overleg met de gemeente van 12 mei j.l.
• Exploitatierekening
• Rondvraag

De voortgang van de verdere detaillering van de uit te voeren werkzaamheden rond het nieuwe gemeenschapshuis en renovatie van het bestaande dorpshuis verloopt volgens planning. Belangrijk is dat de gemeenteraad in december 2011 het groene licht geeft voor de definitieve uitvoering. Hiervoor is instemming van de raad noodzakelijk voor:
a. Een sluitende exploitatienota. Dit betekent dat de gezamenlijke gebruikers staan voor voldoende opbrengst, die eventueel aangevuld wordt met een door de gemeente geaccepteerd aanloopverlies, om de dagelijkse kosten te dekken. Op dit moment werkt het stichtingsbestuur in samenwerking met KplusV aan deze exploitatienota. Wel geeft het bestuur aan dat de bezettingsgraad van de totaal geplande gemeenschapsruimten op basis van de nu aangemelde gebruikers vergelijkenderwijs laag is. Om deze zorg te verkleinen zoekt het stichtingsbestuur nog potentiële gebruikers die het draagvlakvoor deze exploitatie kunnen versterken. Bent u een vertegenwoordiger van een lokale organisatie en hebt u mogelijkheden om deze nieuwe gemeenschapsruimte met passende activiteiten te bezetten meldt dit even aan info@dorpsraadnistelrode.nl en wij geven dit graag door aan het stichtingsbestuur.
b. Verder is het van belang dat de inwoners van Nistelrode voldoende draagvalk tonen voor de opzet van dit nieuwe gemeenschapshuis. Voor dit laatste punt is nog niet bepaald hoe dit draagvlak gepeild wordt en wie daarbij betrokken zijn.
Ook heeft de inzage periode van het voorgestelde nieuwe bestemmingsplan Laar/Parkstraat meerdere zienswijzen opgeleverd die de mogelijke goedkeuring van deze bestemmingswijziging vertragen. Samenvattend is de dorpsraad een groot voorstander van de realisatie van een goed geoutilleerd en passend gemeenschapshuis maar stelt zich de vraag hoe de gevolgen van deze nieuwe bestemming de toekomstige bredere centrum belangen van Nistelrode ondersteunen. Hierover is de dorpsraad in overleg met het college waarvan een uitnodiging verwacht wordt om de in de voorlopige zienswijze opgevoerde op en aanmerkingen in de verdere besluitvorming mee te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *