Startnotitie zorgplatform Nistelrode

Zorgplatform 0 No Comments

De dorpsraad Nistelrode, gemotiveerd door enerzijds de landelijk aangekondigde maatschappelijke veranderingen rond de humane zorgverlening en anderzijds door het succesvol exploiteren van door de inwoners van omringende dorpen opgezette zorgplatforms, heeft samen met een aantal geïnteresseerde Nistelrodenaren een initiatief groep opgezet om ook in Nistelrode een zorgplatform op te zetten.

AANLEIDING:

Tot op heden wordt de lokale humane zorg verzorgd door veel verschillende professionele organisaties die voor een groot gedeelte betaald worden door de overheid en de landelijke zorgverzekeringen. De uitvoerende zorg wordt dan uitgevoerd door beroepsmatige ondersteunende organisaties die zich richten op doelgroep categorieën zoals:

 • De jeugdzorg die vervolgens weer opgesplitst is in leeftijdsgroepen zoals: zuigelingen of consultatie bureau, lagere schoolleeftijd, en de jongeren tot en met 18 jaar.

 • De invalide en minder valide volwassenen, waaronder de ouderen, die aanspraak kunnen maken op de AWBZ waarbij de termen PGB, WAJONG en INTRAMURALE ZORG bekende begrippen zijn die garant staan voor een uitkering waarmee de eerste levens en zorg behoefte betaald kan worden

 • De werkelozen die recht hebben op een WW uitkering en afhankelijk van hun arbeidsverleden en de benodigde tijd om een nieuwe baan te vinden na verloop van tijd overgaan naar een bijstandsuitkering

De verschillende uitvoerende organisaties werken vlg’s toepassingsrichtlijnen, vastgelegd in uitvoeringsverordeningen, die afgestemd zijn op de landelijke wetgeving. Hun werkgebieden variëren in grootte en worden toegepast op een regio ( een of meerdere gemeenten), een provincie of zelfs landelijk.

Omdat ons land zich al sinds enkele jaren in een recessie bevindt heeft de regering een aantal wetwijzigingen bepaald waarmee er grote besparingen bereikt moeten worden in de totale zorgkosten zoals hierboven geschetst. Dit houdt in dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor het toekennen van de gevraagde zorg en dat de uitvoering daarvan uitgevoerd gaat worden door organisaties die ontstaan uit een nieuwe opzet van de ervaringsdeskundigen afkomstig van de nu bestaande organisaties. Wel wordt daarbij een groot deel van de te maken zorgkosten niet meer door de overheid vergoed en zal de zorgvrager de benodigde zorg samen met zijn directe omgeving moeten organiseren waarbij de onderlinge solidariteit als motivatie geldt en waarbij de te maken kosten beperkt blijven tot de echte professionele hulpverlening van gespecialiseerde krachten.

Op dit moment zijn reeds een aantal van deze wetwijzigingen bepaald en zijn er nog steeds enkele in ontwikkeling. Al deze nieuwe regels zijn/worden in de loop van 2013 tot aan 01-01 2015 van kracht waarbij er op dit moment reeds een aantal ingevoerd zijn. Enkele regels verkeren nog in een testfase maar het geheel moet eind 2014 definitief zijn. Dit geheel wordt de kanteling genoemd dat in simpele woorden als volgt samengevat kan worden.

Het oude bestaande sociaal vangnet (AWBZ) voorziet in een onkostenvergoeding voor 90% van de zorgvragen en zorgvoorzieningen. De nieuwe wetgeving is uitsluitend bedoeld  voor  dat deel van de  zorgkosten dat noodzakelijk is na gebruikmaking van maximale inzet van achtereenvolgend  zelfredzaamheid, mantelzorg van eigen kring of directe omgeving en uit eigen middelen betaalde zorg. Alleen als voorgaande zorgmogelijkheden niet beschikbaar zijn en door de betreffende deskundige als zodanig bevestigd wordt kan aanspraak gemaakt worden op door de overheid betaalde zorg.

Voorbeelden van reeds ingevoerde veranderingen zijn bv:

 1. Ouderen met een Zorgzwaarte indicatie van 1 t/m 4 hebben geen toegang meer tot bejaardenhuizen. Dit betekent dat bestaande bejaardenhuizen gesloten worden of omgebouwd worden in verpleegtehuizen voor patiënten met een zorgzwaarte-indicatie van 5 t/m 10. Wel worden, afhankelijk van de beschikbaarheid, voor ouderen met een zorgzwaarte-indicatie van 1 t/m 4 zorgappartementen aangeboden tegen de werkelijke kosten ( meer als EUR 620,–/maand exclusief service kosten) waarvoor geen enkele overheidsvergoeding beschikbaar is. (Minder vermogende inwoners komen hiervoor niet in aanmerking)

 2. De zorg voor wonen en gezondheid worden gescheiden waarbij de woonzorg voor een groot deel voor de rekening komt van de zelfredzaamheid van de zorgvrager of de beschikbare mantelzorg in zijn relatiekring. De gezondheidszorg indicatie bepaalt of en hoeveel zorguren vergoed worden.

 3. De bestaande Wajong verdwijnt voor alle nieuwe gevallen en minder valide wordt gevraagd om arbeid te verrichten op basis van hun vermogen waarbij de SWP of werkgever aanspraak maakt op een overheidscompensatie voor de beperkte arbeidsprestatie van de in dienst zijn minder valide werknemer.

 4. De toekenning van een PGB  wordt gebaseerd op nieuwe richtlijnen die uitgevoerd worden door de gemeente.

 5. Bijstandsgerechtigden kan gevraagd worden voor een tegenprestatie waarbij veel strengere sanctie maatregelen beschikbaar komen

 6. De totale jeugdzorg wordt ondergebracht in een uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor alle leeftijdscategorieën van 0 tot en met 18 jaar.

 7. De dienstverlening van bestaande professionele Thuiszorgverleners zoals bv Pantein en Brabantzorg wordt ingekrompen door de beperking van de door de overheid vergoede zorgverlening. ( Meer zelfredzaamheid en mantelzorg)

Bovenstaande voorbeelden geven een beeld van de veranderingen maar zijn zeker geen weergave van het complete veranderingsproces. Wel zal duidelijk zijn dat ook Nistelrode haar welzijnstoekomst zeker wil stellen en daarom heeft de Initiatiefgroep de volgende doelstelling geformuleerd:

De voorlopige doelstel voor het  “Zorgplatform Nistelrode” is:

De dorpsraad is voornemens om voor Nistelrode een platform, dat voorlopig Zorgcoöperatie genoemd wordt,  in het leven te roepen dat voorziet in het verbinden van de individuele zorgvraag van de inwoners met de daarvoor benodigde zorgvoorziening. Dit om de leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid van alle inwoners te waarborgen. Deze verbinding bestaat uit een voor alle inwoners toegankelijk, bekend en makkelijk bereikbaar lokaal platform dat de privacy en vertrouwen van de inwoners waarborgt. De zorgvraag betreft niet alleen geestelijke en lichamelijke ondersteuning maar staat ook voor zaken als:   maatschappelijke ondersteuning bij overgangen tussen leren en werken, werken en pensionering, woningbehoeften, recreatie en alle andere ondersteunende voorzieningen die de leefbaarheid van de inwoners ten goede komt. Een landkaart waarin alle in dit dorp en vanuit de regio beschikbare zorgvoorzieningen, professioneel en vrijwilligers, opgetekend zijn schets een duidelijk beeld van hun zorg en bereikbaarheid. Ook geeft die kaart zicht op mogelijke tekortkomingen om aan alle zorgvragen te kunnen voldoen. Dit platform heeft geen enkel winstoogmerk en wordt gedragen door vrijwilligers.

Hiervoor denken we aan een stappenplan dat er als volgt uit kan zien:

STAPPENPLAN:

Dit stappenplan is bedoeld om tijdens de eerste oriëntatie rond dit onderwerp de mede initiatiefnemers inzicht te geven in de wijze waarop de in dit document opgenomen doelstelling gerealiseerd kan worden en daarmee reacties op te roepen om in overleg de aanpak verder te optimaliseren. Het is de bedoeling dat het stappenplan stapsgewijs doorlopen wordt waarbij het afronden van de voorgaande stap het mogelijke startsignaal voor de volgende stap aangeeft. Iedere stapafronding vraagt een korte evaluatie van het totale stappenplan met een optie om nieuwe inzichten te gebruiken om het stappenplan bij te stellen.

Door dit document als initiatieffase te beschouwen denken wij in eerste instantie aan de volgende stappen:

 1. Initiatief fase bestaande uit een voorlopige definitie van de doelstelling en eerste opzet van het stappenplan.( ligt voor)

 2. Het uitvoeren van een deskresearch waarbij in contact met reeds opgerichte soortgelijke coöperaties in de regio ervaringen rond de oprichting en uitvoering uitgewisseld worden en waarvan  die info gebruikt wordt om het voorliggende plan van aanpak zo goed mogelijk te optimaliseren.

 3. Het zoeken en benoemen van een eerste initiatief groep van belangstellenden waarmee dit plan van aanpak gedeeld wordt om hiervoor het draagvlak te toetsen en nieuwe inzichten te verwerken in het vervolgtraject. Bij het zoeken van deze initiatiefgroep is het van belang om enig zicht te krijgen op de in de doelstelling benoemde landkaart en zorgvraag. Dit om vanuit die organisaties zoveel mogelijk betrokkenheid te verkrijgen in de initiatiefgroep. Hierbij mogelijk onderscheid te maken tussen professionele en vrijwilligers organisaties v.w..b de dienstverlening.

 4. Samen met deze initiatiefgroep de volgende acties uit te voeren:

  1. De hiervoor genoemde landkaart met alle beschikbare dienstverlening te maken.

  2. De zorgvraag zo duidelijk mogelijk op te tekenen door in contact te treden met zorgbehoevende en hierbij ook de daarbij behorende dienstverleners te betrekken.

  3. Signaleren van onbeantwoorde zorgvragen in de volle breedte

  4. Analyse maken en beoordelen van de onderlinge verbindingen tussen vraag en aanbod.

  5. Vaststellen van mogelijke gebreken tussen voornoemde verbindingen en in beeld brengen van hoe onbeantwoorde zorgvragen beantwoord kunnen worden.

 5. Het organiseren van een openbare info avonden waar de vastgestelde feiten van bovenstaande acties met de inwoners gedeeld wordt en waarbij een mogelijk takenpakket van de geplande zorgcoöperatie op draagvlak getoetst wordt.

 6. Het uitwerken van een eerste opzet van het zorgcoöperatie model. Hierbij een keuze te maken uit de opgesomde taken waarbij tijdens de eerste uitvoeringsjaren gekozen wordt voor de op dat moment hoogste behoefte urgentie

 7. Het onderzoeken van de haalbaarheid van het uitgewerkte zorgcoöperatie model waarbij gekozen structuur in verbinding met vraag en aanbod getoetst wordt.

 8. Het  bepalen van de best passende organisatievorm en het aanstellen van de daarbij benodigde bestuursstructuur.

 9. Het uitvoeren van de gekozen taken voor het eerste operationele jaar en vervolgens bij goed resultaat bekijken hoe de nog resterende taken toegevoegd kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *