CC Nesterlé Status September 2011

Cultureel Centrum Nesterlé 0 No Comments

Actuele status september 2011

Het nieuwe gemeenschapshuis maakt deel uit van het bestemmingsplan Laar Parkstraat waarin buiten het gemeenschapshuis ook de nieuwe supermarkt locatie, een aantal commerciële ruimten met daarboven 2 lagen appartementen en een groot aantal parkeerplaatsen gepland zijn. Voor dit totale plan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk waarvan de nodige informatie  via de website www.bernheze.org en diverse publieke bijeenkomsten met de inwoners gedeeld is. Hierop zijn diverse vragen en reacties ontvangen  waarop de aanvullende toelichtingen en aanpassingen het definitieve bestemmingsplan voorstel bepaald hebben. Afgelopen maandag heeft de commissie vergadering zich hierover gebogen en zal hun advies zal door de raadsvergadering in september behandeld worden. Een goed gekeurd bestemmingsplan  geeft dan groen licht voor het totale ontwerpplan waarvan nog dit jaar de gemeenteraad gevraagd wordt om hun totale  goedkeuring te geven voor de investering van het nieuwe gemeenschapshuis. Als dit allemaal voorspoedig verloopt kan in 2012 de bouw van het geheel beginnen en krijgen wij zicht op een centrum verfraaiing die de sfeer en gezelligheid weer een nieuwe impuls geeft en onze verenigingen de lang gevraagde accommodatie biedt..

Actuele status september 2011 Het nieuwe gemeenschapshuis maakt deel uit van het bestemmingsplan Laar Parkstraat waarin buiten het gemeenschapshuis ook de nieuwe supermarkt locatie, een aantal commerciële ruimten met daarboven 2 lagen appartementen en een groot aantal parkeerplaatsen gepland zijn. Voor dit totale plan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk waarvan de nodige informatie  via de website www.bernheze.org en […]

Read More

CC Nesterlé Status Juli 2011

Cultureel Centrum Nesterlé 0 No Comments

Actuele status juli 2011

De dorpsraad heeft als toekomstige gebruiker deelgenomen aan de laatste gebruikersraad waarbij de volgende agenda aan de orde gesteld is:
• Opening en mededelingen door de voorzitter
• Verslag voorgaande gebruikersraad vergadering
• Terugkoppeling van overleg met de gemeente van 12 mei j.l.
• Exploitatierekening
• Rondvraag

De voortgang van de verdere detaillering van de uit te voeren werkzaamheden rond het nieuwe gemeenschapshuis en renovatie van het bestaande dorpshuis verloopt volgens planning. Belangrijk is dat de gemeenteraad in december 2011 het groene licht geeft voor de definitieve uitvoering. Hiervoor is instemming van de raad noodzakelijk voor:
a. Een sluitende exploitatienota. Dit betekent dat de gezamenlijke gebruikers staan voor voldoende opbrengst, die eventueel aangevuld wordt met een door de gemeente geaccepteerd aanloopverlies, om de dagelijkse kosten te dekken. Op dit moment werkt het stichtingsbestuur in samenwerking met KplusV aan deze exploitatienota. Wel geeft het bestuur aan dat de bezettingsgraad van de totaal geplande gemeenschapsruimten op basis van de nu aangemelde gebruikers vergelijkenderwijs laag is. Om deze zorg te verkleinen zoekt het stichtingsbestuur nog potentiële gebruikers die het draagvlakvoor deze exploitatie kunnen versterken. Bent u een vertegenwoordiger van een lokale organisatie en hebt u mogelijkheden om deze nieuwe gemeenschapsruimte met passende activiteiten te bezetten meldt dit even aan info@dorpsraadnistelrode.nl en wij geven dit graag door aan het stichtingsbestuur.
b. Verder is het van belang dat de inwoners van Nistelrode voldoende draagvalk tonen voor de opzet van dit nieuwe gemeenschapshuis. Voor dit laatste punt is nog niet bepaald hoe dit draagvlak gepeild wordt en wie daarbij betrokken zijn.
Ook heeft de inzage periode van het voorgestelde nieuwe bestemmingsplan Laar/Parkstraat meerdere zienswijzen opgeleverd die de mogelijke goedkeuring van deze bestemmingswijziging vertragen. Samenvattend is de dorpsraad een groot voorstander van de realisatie van een goed geoutilleerd en passend gemeenschapshuis maar stelt zich de vraag hoe de gevolgen van deze nieuwe bestemming de toekomstige bredere centrum belangen van Nistelrode ondersteunen. Hierover is de dorpsraad in overleg met het college waarvan een uitnodiging verwacht wordt om de in de voorlopige zienswijze opgevoerde op en aanmerkingen in de verdere besluitvorming mee te nemen.

Actuele status juli 2011 De dorpsraad heeft als toekomstige gebruiker deelgenomen aan de laatste gebruikersraad waarbij de volgende agenda aan de orde gesteld is: • Opening en mededelingen door de voorzitter • Verslag voorgaande gebruikersraad vergadering • Terugkoppeling van overleg met de gemeente van 12 mei j.l. • Exploitatierekening • Rondvraag De voortgang van de verdere detaillering van de uit […]

Read More

CC Nesterlé Status Juni 2011

Cultureel Centrum Nesterlé 0 No Comments

Actuele status juni 2011

De door de dorpsraad ingestuurde zienswijze is bij de gemeente goed ontvangen en ter verduidelijking van de inhoud hebben de wethouders Hans van de Pas en Rien van de Wijdeven  de projectgroep uitgenodigd voor een overleg hierover op het gemeentehuis. Hierbij is de dorpsraad gevraagd of de inhoud van deze zienswijze, die sterk gericht is op de grensoverschrijdende parkeermogelijkheden en de verkeersveiligheid, niet beter gericht kon worden op de nu geplande studies ter verbetering van het verkeerscirculatieplan voor Nistelrode. Beide wethouders gaven daarbij aan dat die benadering de samenwerking tussen de dorpsraad en het gemeentebestuur zou versterken en daarmee de aandacht hiervoor beter focust op de voorbereidende fase van de opgevoerde onderwerpen. Als bijkomend feit werd genoemd dat het op basis van de onderlinge samenwerking tijdens de ontwikkelingsfase van een onderwerp, waarbij de adviezen van de dorpsraad al bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan meegenomen worden, niet gebruikelijk is dat de dorpsraad vervolgens nog een zienswijze instuurt. Als extra afweging werd het risico geschetst dat bepaalde  politieke partijen de inhoud van de door de dorpsraad ingestuurde zienswijze in een niet door de dorsraad bedoeld verband gebruiken om de voortgang van het gemeenschapshuis te vertragen c q tegen te houden. De projectgroep heeft dit verzoek voor het intrekken van de zienswijze aan het voltallige bestuur voorgelegd waarbij de meerderheid van het bestuur gekozen heeft voor een voorwaardelijke instemming die nog door B& W bevestigd moet worden.

Actuele status juni 2011 De door de dorpsraad ingestuurde zienswijze is bij de gemeente goed ontvangen en ter verduidelijking van de inhoud hebben de wethouders Hans van de Pas en Rien van de Wijdeven  de projectgroep uitgenodigd voor een overleg hierover op het gemeentehuis. Hierbij is de dorpsraad gevraagd of de inhoud van deze zienswijze, […]

Read More